Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Inspiratie & Meer

Artikel 1 Inleiding

Definities:

– Anja Roosenbrand Inspiratie & Meer, Inspiratie & Meer opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57332444

– Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Inspiratie & Meer, zoals maar niet beperkt tot: Online programma/workshops/cursussen/opleidingen (hierna genoemd programma of programma’s), live bijeenkomsten, coaching(trajecten), abonnementen en events.
– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

Contactgegevens:

Bezoek- en postadres: Harry Denisstraat 60, 2553RC Den Haag
E-mail: info@inspiratieenmeer.nl

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Inspiratie & Meer.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Inspiratie & Meer zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door mij van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door wederpartij. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Inspiratie & Meer en wederpartij, wordt je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met Inspiratie & Meer.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Inspiratie & Meer zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3 Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.4 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.

3.5 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.

3.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

3.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

Artikel 4 Inschakeling van derden
4.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zonodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

 

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden Abonnement ChakraSoulLifeStyle

5.1 Als je meedoet aan  ‘ChakraSoulLifeStyle’ heb je hiertoe toegang zolang je lid bent. Als je jouw lidmaatschap beëindigt, vervalt de toegang vanaf de datum dat je lidmaatschap is beëindigd.

5.2 Je kunt het maandabonnement ‘ChakraSoulLifeStyle’ opzeggen 2 weken voordat de nieuwe factuur is verzonden of automatische incasso is geïnd. Als je nieuwe factuur van de nieuwe periode is verzonden, dan dient deze uiteraard te worden betaald door jou. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

5.3. Je gaat een abonnement aan voor een maand of jaar, tenzij je een abonnement onder andere condities bent aangegaan (navraag kun je doen via info@inspiratieenmeer.nl). Het is niet mogelijk het abonnement tussentijds op te zeggen.

5.4. Na een maand of jaar (wat van toepassing is) wordt je abonnement automatisch verlengd tenzij je dit zelf opzegt door een e-mail te sturen naar info@inspiratieenmeer.nl.

5.5. Cancel je de automatische incasso (zonder toestemming van ons) voordat alle termijnen betaald zijn dan ontvang je een factuur voor het resterende bedrag.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden online/offline (coach) programma’s
6.1 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools om dit succesvol toe te passen. Zelf moet je naast het volgen van het programma’s voldoende tijd reserveren voor het toepassen van het materiaal dat je ontvangt in de vorm van blogs/video/livestreams/notities, ebooks, meditaties/visualisaties en werkboeken. Het succes van jouw programma’s is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jouw programma’s een succes wordt. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten te geven en sta ik binnen de grenzen van het programmavoor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk programma je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website.

6.2 Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden of uiterlijk 3 maanden na beëindiging van het programma. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij of de coaches binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

Materialen en licenties

6.3 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor de deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Niet goed, geld terug garantie/proefperiode

6.4 Ik vind het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het Programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan info@inspiratieenmeer.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd.

6.5 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden coaching
7.1 De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

7.2 Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening.

7.3 Indien je een coaching traject binnen 14 dagen na start geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan je in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

Toegangskaart

8.1 Wanneer je wil deelnemen aan een event, dien je middels de door mij voorgeschreven wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door mij als geldig erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

 

Toegang en verblijf

8.2 Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij je te dragen en op eerste verzoek aan mij, of door mij ingeschakelde derden, te tonen.

8.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

8.4 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.

Annulering en restitutie

8.5 In geval van live bijeenkomsten geldt het volgende ten aanzien van annulering en restitutie. Bij annulering tot 2 weken voor de aanvang van het evenement, wordt er 90% van het door jou geïnvesteerde bedrag teruggestort op jouw rekening. Bij annulering tussen 14 en 2 dagen voor de aanvang van het evenement, wordt er door mij 50% van het door jou geïnvesteerde bedrag teruggestort op jouw rekening. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het evenement, is er geen teruggave van het door jou geïnvesteerde bedrag meer mogelijk. Het is mogelijk om jouw ticket over te dragen aan iemand anders.

8.6 Indien het event door mij wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zal ik uitsluitend verplicht zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de toegangskaart, ongeacht welke prijs voor de toegangskaart is betaald.

8.7 Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.

Intellectuele eigendomsrechten

8.9 Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

Aansprakelijkheid

8.10 Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

8.11 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

8.12 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
9.1 Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

9.2 Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.3 Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

9.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

9.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt ik mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 10 Prijzen en betalingsvoorwaarden
10.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website van www.inspiratieenmeer.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusief btw.

10.2 Ik heb het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de wederpartij schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de wederpartij in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10.3 Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Programma’s met een prijs van minder dan € 100,– kunnen niet in termijn worden betaald. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

10.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur of via de betaallink.

10.5 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

10.6 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma’s en de Facebookgroepen ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten, afspraken voor coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

10.7 Indien wij onderling hebben afgesproken dat je een dienst en/of product in termijnen mag betalen en je betaalt die termijn niet of te laat, dan behoud ik mij het recht voor om de betalingsregeling te beëindigen. Je ontvangt dan een factuur voor het resterende bedrag in een (1) keer.

10.8 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

10.9 Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,00.

10.10 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

10.11 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.

10.12 Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

10.13 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.14 Jij bent verantwoordelijk voor de betaling van je facturen. Als je een abonnement of in termijnen betaald, ben je op de hoogte hiervan. Facturen die in jouw ongewenste mail komen zijn nog steeds jouw verantwoordelijkheid.

10.15 Als je na 3 weken in gebreken blijft met de betaling mag Inspiratie & Meer jouw account blokkeren en heb je geen toegang meer tot jouw abonnementen, cursussen en/of programma’s. Pas na ontvangst van alle openstaande facturen krijg je weer toegang.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

11.4 Voor zover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 12 Intellectueel eigendom/gebruik materialen
12.1 Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

12.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

12.3 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 13 Klachten
13.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

13.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.2 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.

14.3 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

14.4 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

14.5 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

14.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.

14.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

14.8 Indien ik aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van mij beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.9 De aansprakelijkheid van mij is in ieder geval steeds beperkt tot
het bedrag der uitkering van mijn (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor mij geldende eigen risico, in voorkomend geval.

Artikel 15 Geheimhouding en persoonsgegevens

15.1 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

15.3 Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

16.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Utrecht.

16.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 Slotbepalingen
17.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

17.2 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

17.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

17.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 16.3 overeenkomstig van toepassing.

17.5 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

17.6 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven,

17.7 treden de wijzigingen voor je inwerking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.inspiratieenmeer.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

Artikel 18 Producten Webshop

Algemeen 

18.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Inspiratie & Meer zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

18.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.

18.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

18.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Inspiratie & Meer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Inspiratie & Meer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

18.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

18.2. Aanbiedingen/overeenkomsten

18.2.1 Alle aanbiedingen van Inspiratie & Meer zijn vrijblijvend en Inspiratie & Meer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

18.2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Inspiratie & Meer. Inspiratie & Meer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Inspiratie & Meer dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

18.2.3 Na het plaatsen van je bestelling is het niet meer mogelijk dit te annuleren.

18.3. Prijzen en acties 

18.3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

18.3.2 Wanneer je een item hebt besteld en deze later in de sale komt, dan wel goedkoper wordt aangeboden, dan kunnen wij de korting helaas niet met terugwerkende kracht verrekenen.

18.3.3 Acties (zowel kortlopend als langlopend) zijn niet te combineren. Artikelen gekocht in een actieperiode kunnen geen aanspraak maken op de voorwaarden van een latere actie.


18.3.4 Aankopen bij 1+1 gratis acties worden in de factuur aangeduid als 50% korting. Om deze 50% te ontvangen dient de klant beide artikelen af te nemen van Inspiratie & Meer. Mocht één van de artikelen worden geretourneerd, vervalt de korting en betaalt de klant de reguliere prijs. Er zal in deze situatie geen restitutie zijn van het actie bedrag. 

18.4. Betaling 

18.4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

18.4.2 Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.

18.4.3 U kunt op de volgende manieren betalen: iDEAL, creditcard, overmaken en Bancontact.

18.4.4 De betaling dient volledig binnen zeven (7) werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert Inspiratie & Meer de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Inspiratie & Meer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

18.4.5 Betaling dient te geschieden zonder korting.

18.4.6 Inspiratie & Meer verzendt een bevestiging per e-mail zodra uw betaling binnen is.

18.5. Levering 

18.5.1 Levering door Inspiratie & Meer vindt plaats binnen 1 tot 5 werkdagen na bestelling, tenzij doorInspiratie & Meer anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Inspiratie & Meer. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

18.5.2 Als een artikel niet meer op voorraad is maar wel nabesteld kan worden vervalt de levertijd van 1-5 werkdagen. U krijgt bericht wanneer u artikel binnen is en wordt verzonden.

18.5.3 Alle leveringen / artikelen worden aangeboden aan PostNL. Deze bezorgen normaliter binnen 1 werkdag, mits het afleveradres binnen Nederland ligt.  Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding.

18.5.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

18.6. Eigendomsvoorbehoud 

18.6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Inspiratie & Meer verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

18.7. Herroepingsrecht 

18.7.1 Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Daarna heeft de consument 14 dagen de tijd om het artikel te retourneren.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Inspiratie & Meer retourneren, conform de door Inspiratie & Meer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

18.7.2 Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Inspiratie & Meer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen.

18.7.3 Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Inspiratie & Meer alleen worden uitgesloten indien Inspiratie & Meer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Inspiratie & Meer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals de chakra soul healer kaarten, persoonlijke oliën, sprays etc.;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. artikelen die onderdeel zijn van een programma, deze kunnen niet getourneerd worden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

18.7.4 U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u direct schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd aan Inspiratie & Meer te melden.

18.7.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Inspiratie & Meer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

18.7.6 Retourzendingen worden in dit geval niet geaccepteerd indien:

– het artikel is gewassen en/of gedragen.

– u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd.

– het artikel is beschadigd.

– de eventuele verpakking van het product beschadigd is.

18.8. Garantie 

18.8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

18.9. Bestellingen/communicatie 

18.9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Inspiratie & Meer, dan wel tussen Inspiratie & Meer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Inspiratie & Meer, is Inspiratie & Meer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Inspiratie & Meer.

18.10. Overmacht 

18.10.1 Inspiratie & Meer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Inspiratie & Meer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

18.10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Inspiratie & Meer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

18.11. Diversen 

18.11.1 Indien u aan Inspiratie & Meer schriftelijk opgave doet van een adres, is Inspiratie & Meer gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Inspiratie & Meer schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

18.11.2 Wanneer door Inspiratie & Meer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Inspiratie & Meer deze Voorwaarden soepel toepast.

18.11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Inspiratie & Meer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Inspiratie & Meer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

18.11.4 Inspiratie & Meer is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.